• ساختمان مسکونی آقای هاشمی خواه
  • ساختمان مسکونی آقای هاشمی خواه